อ่านบทความที่ RED USA ส่งมาให้แล้วมันตาสว่างยิ่งกว่าเห็นธรรมอีก...

อ่านบทความที่ RED USA ส่งมาให้แล้วมันตาสว่างยิ่งกว่าเห็นธรรมอีก...

มันไม่ใช่ข้อความปลุกระดม..แต่มันเป็นรายงานจากสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศของเราและกับประชาชนระดับรากหญ้าที่ยากจนข้นแค้นไปทุกวันๆ....

บทความนี้ RED USA ได้เตรียมไว้แถลงการณ์ในรายงานต่อสภาคองเกรสของประเทศสหรัฐอเมริกาในการประชุม " Laotian - Thai Human Rights Conference" ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2017

ต่างประเทศก็จะได้เข้าใจยิ่งขึ้นว่าประชาชนคนไทย..ประเทศไทย..กำลังเผชิญกับอะไรและต้องการความช่วยเหลืออย่างไร...

[Image: 18057901_1495005433851384_54805192596082...e=59917AE8]

เชิญอ่านครับ..

ฆาตกรต่อเนื่องกลุ่มนี้

ฆ่าเพื่อนร่วมชาติมากว่า 70-80 ปีแล้ว

วันนี้ยังไม่หยุด กลับกระหายเลือดเพิ่มมากขึ้น

ข้อเขียนชิ้นนี้เป็นหนึ่งในแถลงการณ์

ที่เตรียมไว้รายงานต่อสภาคองเกรส

ในการประชุม " Laotian - Thai Human Rights Conference" ในวันพุธที่ 26 เมษายน
2017 ที่ Rayburn House Office Building DC

ข้อเขียน : โดย RED USA - Thai Voice International 

แปลเป็นอังกฤษ : โดย Angela Cheney


สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติ

ท่านสุภาพสตรีและท่านสุภาพบุรุษ

ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสอันยิ่งใหญ่ให้มาพูด ณ ที่นี้

Hello, Your Honor, Ladies and Gentlemen,
I am honored to have such a great opportunity to come here and talk

หลายศตวรรษที่ผ่านมาคนไทยผู้ทุกข์ยากถูกสอนให้เชื่อในกรรม เพราะเราทำกรรมไว้มากเมื่อชาติก่อน ชาตินี้จึงต้องเกิดมาชดใช้กรรม.

Many centuries ago the people of Thailand living in misery were taught to believe in karma. Because we committed many sins in a previous life, [the people of] the nation must be born to repay the karma.

โดยส่วนตัว ผมเชื่อว่ามันมิใช่เป็นเรื่องของกรรม แต่มันเป็นความชั่วช้าของผู้มีอำนาจ มันเป็นความชั่วช้าของผู้ผูกขาดทางธุรกิจ มันเป็นความชั่วช้าของผู้ถืออาวุธ และมันเป็นความชั่วช้าของกบวนการยุติธรรมที่ไม่เคยให้ความเป็นธรรมต่อประชาชน เนื่องจากพวกเขามิได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 

Personally, I don’t believe it’s a matter of past sins. But it is the evil of those who have the power. It is the evil of the business monopolist. It is the evil of those carrying the weapons. And it was the evil of a judicial process that never upholds justice for the people. Because they were never elected by the people. 

คณะบุคคลผู้ชั่วช้าเหลานี้ได้ละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย์ของผู้ยากไร้และของผู้ด้อยโอกาสอย่างไร้มนุษยธรรม อีกทั้งยังกดขี่ ขูดรีด เอารัดเอาเปรียบและเข่นฆ่าสังหารประชาชนและเพื่อนร่วมชาติตลอดมา 

This assembly of wicked people have violated the human rights of the impoverished people and of the disadvantaged, in a way that lacks any humanity. And yet still oppress, exploit, kill, and slaughter the people, their fellow countrymen, consistently.

ประหนึ่งว่าคนไทยผู้ด้อยโอกาสเหลานี้มิใช่คน

As if those Thais who lack opportunity are not even people.

ชนชั้นปกครองของไทย ทหารตำรวจ พ่อค้าผูกขาดและกบวนการยุติธรรมได้ ร่วมมือกันผูกขาดอำนาจรัฐ ผูกขาดความเป็นเจ้าของประเทศ ผูกขาดความเป็นเจ้าของทรัพยากรของชาติ และที่ชั่วร้ายไปกว่านั้นพวกเขาผูกขาดอำนาจชี้เป็นชี้ตายของคนในชาติด้วย

The ruling class of Thailand, soldiers, police, merchants, and the justice system are able to join hands to have a monopoly on state power, to monopolize the national resources, and what is even worse, they also have a monopoly on the power to indicate who lives and who dies in the country. 

พวกเขาคือฆาตกรต่อเนื่อง ที่ยังขูดรีดเข่นฆ่าประชาชนมาจนถึงวันนี้

They are murderers continually exploiting and killing the citizens until today. 

จากอดีตที่ผ่านมาไม่นาน 
จากเดือนตุลาคม 1973, จากเดือนตุลาคม 1976, จากเดือนพฤษภาคม 1992,จากเดือนเมษายน 2009, และจากการสังหารโหดประชาชนมือเปล่ากลางเมืองหลวงระหว่างวันที่ 10 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2010 

Looking not so far back in history, they have been killing in huge numbers since October 1973, since the Tammassat University Massacre of October 1976, since Bloody May 1992, since April 2009, and the cruel massacre of unarmed people in the country’s capital from April 10 to May 19, 2010.

ผู้มีอำนาจกลุ่มเดียวกันนี้ได้สังหารนิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้โหยหาประชาธิปไตยให้ตายไปเป็นจำนวนมาก ทำให้ประชาชนจำนวนนับพันบาดเจ็บทุพลภาพ ถูกจองจำ ถูกอุ้มหาย และถูกไล่ล่า

The despots, this same group here, can get away with killing students and citizens yearning for democracy, in huge numbers, with thousands injured, imprisoned, disappeared, and hunted. 

ในช่วงเวลา 75 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการทำรัฐประหาร 13 ครั้งและมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 20 ฉบับ รัฐประหารทั้ง 13 ครั้งและรัฐธรรมนูญทั้ง 20 ฉบับได้รับความเห็นชอบและลงพระปรมาภิไธยโดยพระมหากษัตริย์ไทย รัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดคือฉบับที่ 20 เพิ่งได้รับการโปรดเกล้าให้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2017 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่มีเนื้อหาส่งเสริมเผด็จการมากกว่าเป็นกติกาในการปกครองประเทศ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของประชาชนในชาติ

Over the past 75 years Thailand has had 13 coups and 20 constitutions all 13 coups and all 20 constitutions received the approval and signature of the Thai King. The gist of this latest edition of the constitution, the 20th, which [the king] just “graciously” promulgated on the 6th of April, 2017, is to promote more authoritarian rule of the country for the peaceful coexistence of citizens in the nation. 

ตั้งแต่การทำรัฐประหารครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2014, ประเทศไทยและคนไทยตกอยู่ในฝันร้าย ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ ค่าครองชีพสูง
รายรับไม่พอกับรายจ่าย 

Since the last coup on May 22, 2014, Thailand and Thai people have fallen into a nightmare, as the country’s economy declines, the cost of living increases, and incomes fail to cover expenses. 

แต่รัฐบาลเผด็จการทหารไม่มีมาตราใดๆเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ นอกจากกีดกั้นเสรีภาพและการแสดงออกของประชาชนทุกรูปแบบ นำกฎหมายมาตรา 44 มาใช้กดหัวประชาชนและบังคับใช้กฎหมายหมิ่นสถาบันพระมหากษัตรย์มาตรา 112 อย่างเข้มงวดเพื่อปิดปาก และจับกุมคุมขังประชาชนและนักการเมืองฝ่ายตรงไม่ให้เคลื่อนไหวเรียกร้องความเป็นธรรมและการปกครองระบอบประชาธิปไตย

But the military dictatorship has no system for restoring the economy and national development apart from blocking people’s freedom and expression in every format. They use Article 44 of the Interim Constitution (“the Dictator’s Law”) to suppress the people and enforce the lese majesty law 112 (the King’s gag order) to arrest and imprison people and politicians on one side, and not allow any movement demanding justice and democratic rule.

สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยถูกละเมิดอย่างรุนแรง มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างไร้มาตรฐาน มีการใช้แรงงานทาสอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมประมง มีการใช้แรงงานเด็กและมีการค้ามนุษย์เกิดขึ้น เพื่อกดขี่แรงงานทุกขั้นชน มีการเรียกผู้เห็นต่างมาปรับทัศนะ(ซึ่งในความเป็นจริงคือจับมาทรมานและเหยียบย่ำความเป็นมนุษย์ให้สยบยอม)

Human rights in Thailand have been severely violated. Law is enforced arbitrarily with no standard. There is wide use of slave labor, especially in the fishing industry. There is the use of child labor and human trafficking. For every level of oppressed labor, witness have been called in for [what is called] “attitude adjustment” (in fact, they are brought in and tortured and their humanity abused so they consent).  


มีการทำลายที่อยู่อาศัย เรือกสวนไร่นาของผู้ด้อยโอกาส และนำเอาที่ทำกินของประชาชนเหลานั้นไปมอบเป็นสัมปทานให้กับบริษัทข้ามชาติเพื่อสำรวจหาแร่ธาตุและพลังงาน มีการปล่อยปละละเลยให้ผู้ประกอบเหมืองแร่ทำลายสภาพแวดล้อมและปล่อยสารพิษลงแม่น้ำลำคลองโดยไม่สนใจสุขภาพของประชาชน 

We have the destruction of the homes and farms of the disadvantaged and taking the land and livelihoods of those people to give to be a concession for the transnational companies surveying for minerals and energy. We have the abandonment of the mining concession [?] destroying the environment releasing toxins into the river without concern for the wellbeing of the inhabitants.

ประชาชนผู้รักบ้านเกิดที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องต่อต้านจะถูกเจ้าหน้าที่รัฐจับกุมตั้งข้อหา
People who love their homeland and want to stand are arrested by government officials and charged without justice.

การจับกุมคุมขัง นักเรียนนักศึกษาและประชาชนโดยปราศจากความผิดบนพื้นฐานแห่งบทบัญญัติของกฎหมาย ตลอดจนการวิสามัญฆาตกรรมและการอุ้มหายประชาชน ที่เผด็จการทหารเห็นว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของตนยังคงดำเนินอยู่จนถึงนาทีนี้

The arrest and detention and students and citizens who have done nothing illegal, as well as the extraordinary murder and disappearance of people who the dictatorship sees as a threat to its stability continues till this minute.


ผมหวังว่าสังคมโลกจะให้ความสนใจการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยอย่างจริงจัง และร่วมกันกดดันให้รัฐบาลไทยแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้เบาบางลง จนหมดจากประเทศไทยไปในที่สุด

I hope the international community will truly pay attention to the serious human rights violations in Thailand and join together to pressure the government to correct the human rights violations, reducing the violations until finally, they are no more.

ขอบคุณครับ
Thank you

Red USA - Thai Voice International

 

 

http://nanasara.org/forum/showthread.php?tid=6588


7ความคิดเห็น
 • akausa

  25 เม.ย. 2017 - 10:42

  Bugbunny
  24 เม.ย. 2017

  จาก...

  อาณาจักรไบกอน Returns

  5555555

  [Image: 18118572_2054360778124674_6079784267230049702_n.jpg]


  จริงด้วยแฮะ การปกครองของไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่ผ่านมาเกือบ 85 ปีแล้ว แต่

  มีไอ้พวกทหารมาเป็นผู้นำประเทศเสีย 45 ปี เกินครึ่งระยะเวลาทั้งหมด แถมตลอดเวลาที่ผ่านมา ไอ้พวกทหารกาก ๆ 

  เหลานี้ส่วนใหญ่มันไม่ได้สร้างคุณูปการอะไรให้กับประเทศและประชาชนอย่างยุครัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเลย นอกจาก

  ทำหน้าที่กดขี่ประชาชนเพื่อรักษาอำนาจของกลุ่มคนหยิบมือเดียวของประเทศไว้เท่านั้น ไม่เชื่อไปลองดูผลงานยุคพวกมัน

  ดูได้ เพราะไอ้พวกนี้คิดแบบตกยุคทั้งกองทัพ ดิ้นรนกันตลอดเวลาในช่วงเป็นนายร้อยนายพันอยู่ในกองทัพเพื่อหาอำนาจ

  และหากินโดยใช้ทหารชั้นผู้น้อยหรือนักเลงอันธพาลสร้างประโยชน์ให้ส่วนตัวกับพรรคพวกจนรวยเละกันทุกคน ถ้าเมือง

  ไทยไม่มีไอ้ทหารกาก ๆ พวกนี้มาปล้นประเทศมากปียาวนานขนาดนี้ เราคงกลายเป็นประเทศมหาอำนาจไปนานแล้ว นี่ยัง

  เสือกเตรียมจะหาทางกดขี่ประชาชนต่อไป 20 ปีกันอีกแล้ว

 • markpakma

  25 เม.ย. 2017 - 11:03

  ผมเป็นห่วงท่านนะครับ ท่าน ที่เอาข้อความนี้มาเผยแพร่ในที่นี้

 • akausa

  25 เม.ย. 2017 - 13:02

  ขอขอบคุณที่เป็นห่วงครับ......ผมก็แค่ทำหน้าที่สื่ออิสระ.....

 • เล็กโทรนิคส์

  25 เม.ย. 2017 - 15:26

  น่าจะมี จอมพลประยุทธ์ เอาอีก 20 ปี

 • akausa

  26 เม.ย. 2017 - 10:12

  วันพรุ่งนี้ - วันพุธที่ 26 เมษายน 2017

  คือวัน D-Day ที่การละเมิดสิทธิมนุษยชนของไทย

  จะถูกรายงานให้กับสภาคองเกรสอเมริกันอย่างเป็นทางการในที่ประชุม ณ อาคาร Rayburn, Washington, DC

   

   

  Image may contain: sky, cloud and outdoor